e-hvtd v2.0 (9175)

函數 hàm số
♦Trong một phương thức đại số giữa y và x, nếu y biến đổi khi x biến đổi, thường kí hiệu là y = f(x), y gọi là hàm số của x. (tiếng Pháp: fonction).