e-hvtd v2.0 (9175)

不弔 bất điếu
♦Không tốt, ý nói xấu xa.
♦Không khóc điếu tang.
♦Không may.