e-hvtd v2.0 (9175)

側耳 trắc nhĩ
♦Nghiêng tai. Nghĩa bóng: Lắng nghe.