e-hvtd v2.0 (9175)

差遲 sai trì
♦Sai lầm. ☆Tương tự: sai thác , thác ngộ .