e-hvtd v2.0 (9175)

偃月刀 yển nguyệt đao
♦Cây đao lưỡi cong hình trăng khuyết.