e-hvtd v2.0 (9175)

偃月 yển nguyệt
♦Vầng trăng khuyết, hình vòng cung.
♦Hình bán nguyệt.