e-hvtd v2.0 (9175)

倦遊 quyện du
♦§ Cũng viết là quyện du .
♦Chán ngán mệt mỏi việc làm quan. ◇Quách Thoán : Bì Lăng Tiết Quý Thành Nguyên công, Thiệu Hưng Ất Mão đăng khoa, tái vi ấp lệnh, bất năng thoát tuyển, thì ý quyện du, nãi thỉnh ư triều nhi quy , , , , , (Khuê xa chí , Quyển ngũ).
♦Chán ngán sự bạt thiệp bôn ba. ◇Diêu Tích Quân : Kim nhật quyện du duyên để sự, Sương phong xuy diện đối Tây Sơn , 西 (Thu vọng ).