e-hvtd v2.0 (9175)

仿照 phỏng chiếu
♦Noi theo, dựa theo cái có sẵn.
♦☆Tương tự: phỏng hiệu 仿, phỏng chế 仿, phỏng tạo 仿, chiếu dạng .