e-hvtd v2.0 (9175)

倒屣迎之 đảo tỉ nghênh chi
♦Xỏ giày ngược ra nghênh đón. Vì tình cảm nồng hậu, vội vàng ra nghênh tiếp khách, mà đi giày ngược (Vương Xán truyện ). § Cũng nói: đảo lí tương nghênh .