e-hvtd v2.0 (9175)

剛直 cương trực
♦Cứng cỏi ngay thẳng. ☆Tương tự: ngạnh trực . ★Tương phản: tà tích . ◇Sử Kí : Quán Phu vi nhân cương trực sử tửu, bất hiếu diện du 使, (Ngụy Kì Vũ An Hầu truyện ) Quán Phu là người cương trực, nát rượu, không thích bợ đỡ trước mặt.