e-hvtd v2.0 (9175)

俠客 hiệp khách
♦☆Tương tự: hiệp sĩ.