e-hvtd v2.0 (9175)

俗累 tục lụy
♦Mối ràng buộc phiền tạp ở đời.