e-hvtd v2.0 (9175)

俗子 tục tử
♦Người tầm thường, bình phàm. ◇Tây du kí 西: Tượng mạo thanh kì, bỉ tầm thường tục tử bất đồng , (Đệ nhất hồi).