e-hvtd v2.0 (9175)

俗傳 tục truyền
♦Truyền thuyết dân gian.