e-hvtd v2.0 (9175)

促織 xúc chức
♦Một tên chỉ con dế. § Chức là dệt cửi, đêm dế kêu như thúc giục người dệt cửi.
♦§ Còn gọi là tất suất .