e-hvtd v2.0 (9175)

便服 tiện phục
♦Quần áo mặc thường ngày. § Khác với lễ phục , chế phục . ☆Tương tự: tiện trang 便, tiện y 便.