e-hvtd v2.0 (9175)

侍臣 thị thần
♦Quan theo hầu vua.