e-hvtd v2.0 (9175)

例題 lệ đề
♦Thí dụ. § Lời giải thích cụ thể làm cho sáng tỏ một nguyên tắc, định luật hoặc giúp đỡ việc học tập.