e-hvtd v2.0 (9175)

使蚊負山 sử văn phụ sơn
♦Sai muỗi đội núi. Ý nói dùng khả năng không thích hợp với nhiệm vụ. ◇Trang Tử : Kì ư trị thiên hạ dã, do thiệp hải tạc hà, nhi sử văn phụ sơn dã , , 使 (Ứng đế vương ) Làm như thế mà trị thiên hạ, cũng như lội bể đào sông mà sai muỗi cõng núi.