e-hvtd v2.0 (9175)

佳話 giai thoại
♦Câu chuyện hay được lưu truyền.