e-hvtd v2.0 (9175)

佳耦 giai ngẫu
♦Cặp xứng đôi. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Kim nhật đặc vi lưỡng nhân thành kì giai ngẫu, chư công dĩ vi hà như? , ? (Quyển nhị thập).
♦Chỉ vợ chồng hoàn toàn hạnh phúc. ◇Tiền Khiêm Ích : Thiên thượng nhân gian thử giai ngẫu, Tề lao cộng mệnh kiêm sư hữu , (Quan quản phu nhân họa trúc tịnh thư tùng tuyết công tu trúc phú kính đề đoản ca ).