e-hvtd v2.0 (9175)

佳士 giai sĩ
♦Người có tài và phẩm hạnh tốt.