e-hvtd v2.0 (9175)

佞臣 nịnh thần
♦Người bề tôi giỏi nịnh hót vua.