e-hvtd v2.0 (9175)

朴刀 phác đao
♦§ Cũng viết là phác đao .
♦Một loại binh khí, thân hẹp và dài, chuôi ngắn, tiện cầm và đeo trên mình.