e-hvtd v2.0 (9175)

倡亂 xướng loạn
♦Hô hào nổi loạn.