e-hvtd v2.0 (9175)

中將 trung tướng
♦Cấp bậc quan võ ở giữa thiếu tướng và đại tướng.