e-hvtd v2.0 (9175)

中旬 trung tuần
♦Khoảng thời gian mười ngày giữa tháng âm lịch (từ ngày 11 đến ngày 20).