e-hvtd v2.0 (9175)

冢宰 trủng tể
♦Chức quan đời Chu, đứng đầu các quan. Cũng gọi là thái tể . Đời sau gọi là tể tướng hoặc thủ tướng. ◇Thư Kinh : Trủng tể chưởng bang trị, thống bách quan, quân tứ hải , , (Chu quan ).
♦Thượng thư bộ Lại gọi là trủng tể .
♦Phiếm chỉ các quan. ◇Hán Thư : Cử hữu đức hạnh đạo thuật thông minh chi sĩ sung bị thiên quan (Lí Tầm truyện ).
♦Chỉ chức quan. ◇Vương Duy : Cửu cùng thiên quan, mỗi tàm thi tố , (Trách cung tiến đệ biểu ).