e-hvtd v2.0 (9175)

中心 trung tâm
♦Trong lòng. ☆Tương tự: nội tâm .
♦Ở chính giữa, vị trí trung ương.