e-hvtd v2.0 (9175)

中佐 trung tá
♦Bậc quan võ ở giữa thiếu tá và đại tá.