e-hvtd v2.0 (9175)

中士 trung sĩ
♦Bậc giữa trong ba bậc sĩ phu thời cổ.
♦Người bậc trung. ◇Đạo Đức Kinh : Trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong , (Chương 41) Người bậc trung nghe đạo, thoạt nhớ thoạt quên.