e-hvtd v2.0 (9175)

中間 trung gian
♦Khoảng giữa.
♦Làm môi giới giữa hai bên.