e-hvtd v2.0 (9175)

中斷 trung đoạn
♦Đứt giữa chừng.