e-hvtd v2.0 (9175)

住址 trú chỉ
♦Chỗ ở, địa chỉ. ◇Văn minh tiểu sử : Quách Chi Cấn hựu lạp trước Diêu Văn Thông đích thủ, vấn minh trụ chỉ , (Đệ nhất bát hồi).