e-hvtd v2.0 (9175)

仲月 trọng nguyệt
♦Tháng thứ hai trong một mùa.