e-hvtd v2.0 (9175)

不寒而栗 bất hàn nhi lật
♦Không rét mà run, ý nói sợ hãi lắm. ☆Tương tự: mao cốt tủng nhiên , đảm chiến tâm kinh . ★Tương phản: vô sở úy cụ .