e-hvtd v2.0 (9175)

上元 thượng nguyên
Nguyên tiêu tiết rằm tháng giêng âm lịch, còn gọi là thượng nguyên .
♦Thuật số dụng ngữ: Thuật số gia lấy sáu mươi Giáp Tí phối hợp với Cửu cung, gồm một trăm tám mươi năm. Giáp Tí thứ nhất gọi là thượng nguyên , Giáp Tí thứ hai gọi là trung nguyên , Giáp Tí thứ ba gọi là hạ nguyên .