e-hvtd v2.0 (9175)

上客 thượng khách
♦Khách quý. ◇Chiến quốc sách : Tần binh hạ Triệu, thượng khách tòng Triệu lai, Triệu sự hà như? , , ? (Tần sách ngũ ).
♦Môn khách hạng trên. ◇Tề Kỉ : Thập vạn hùng quân mạc, Tam thiên thượng khách tài , (Kí đáp vũ lăng mạc trung hà chi sử 使).