e-hvtd v2.0 (9175)

丞相 thừa tướng
♦Quan đứng đầu triều đình, quan tể tướng.