e-hvtd v2.0 (9175)

承奉 thừa phụng
♦Vâng mệnh làm theo.
♦Hầu hạ, chầu chực. ◇Hồng Lâu Mộng : Bình Nhi đẳng lai chí Giả mẫu phòng trung, bỉ thì Đại Quan viên trung tỉ muội môn đô tại Giả mẫu tiền thừa phụng , (Đệ tam thập cửu hồi) Bình Nhi đến buồng Giả mẫu, bấy giờ các chị em ở trong vườn Đại Quan đều đứng hầu trước mặt Giả mẫu.