e-hvtd v2.0 (9175)

催眠 thôi miên
♦Thuật khiến cho người hoặc động vật đi vào trạng thái ngủ, không cưỡng lại được.