e-hvtd v2.0 (9175)

世常 thế thường
♦Thói thường ở đời.