e-hvtd v2.0 (9175)

世系 thế hệ
♦Liên hệ dòng dõi của một gia tộc trải qua các đời.
♦Liên hệ dòng dõi giữa các tông phái kế thừa nhau.