e-hvtd v2.0 (9175)

准備 chuẩn bị
♦§ Cũng viết là chuẩn bị .