e-hvtd v2.0 (9175)

伸冤 thân oan
♦Bày tỏ điều oan ức để được tẩy oan.
♦Rửa sạch oan khuất. ◇Chu Lập Ba : Hữu oan đích thân oan, hữu cừu đích báo cừu , (Bạo phong sậu vũ , Đệ nhất bộ thập nhị) Có oan khuất thì rửa sạch oan khuất, có thù thì báo thù.