e-hvtd v2.0 (9175)

僧坊 tăng phường
♦Tăng xá. ☆Tương tự: tăng phòng .