e-hvtd v2.0 (9175)

三稜形 tam lăng hình
♦Hình chóp ba mặt.