e-hvtd v2.0 (9175)

三綱 tam cương, tam cang
♦Ba giềng mối, gồm: quân thần vua tôi, phụ tử cha con, phu phụ chồng vợ.