e-hvtd v2.0 (9175)

士君子 sĩ quân tử
♦Ngày xưa, châu trưởng , quân tử chỉ quan khanh , đại phu . Do đó, sau này sĩ quân tử chỉ người thuộc lớp thượng lưu trong xã hội.
♦Người có học và có phẩm đức cao thượng.