e-hvtd v2.0 (9175)

冰玉 băng ngọc
♦Tỉ dụ nhân phẩm cao khiết hoặc sự vật trong sạch.
♦Nói tắt của băng thanh ngọc nhuận : gọi thay cha vợ và chàng rể.
♦Tỉ dụ cha và con.
♦Hình dung trơn sạch bóng láng. ◇Nguyên sử : Nhan diện như băng ngọc, nhi thần như ác đan nhiên , (Lí Huýnh truyện ) Mặt láng như ngọc, môi đỏ như son vậy.